Interview wethouder Schreurs op E-FM: onze tegenargumentatie

In het interview van 23-6-2002 blijkt dat er veel misvattingen bestaan omtrent de Stuiverstraat.

Zo antwoordt mevrouw Schreurs aan het begin van het interview (2e minuut) al dat er nooit geadviseerd zou zijn dat de Stuiverstraat een monument zou moeten worden. Dat is een feitelijke onjuistheid. Zowel de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als de gemeentelijke Monumentencommissie hebben al in een vroeg stadium geoordeeld dat de Stuiverstraat behouden zou moeten worden als gemeentelijk monument.

Vervolgens zegt mevrouw Schreurs (3e minuut) dat de gemeenteraad heeft gevraagd aan B&W om nog eens met Vestide te gaan praten of het nieuwbouwplan niet verplaatst kan worden zodat onze huizen kunnen blijven staan. Dat is echter licht uitgedrukt. De gemeenteraad heeft in een motie geëist van B&W dat er onderzocht moet worden hoe de Stuiverstraat behouden kan worden. De letterlijke tekst is als volgt:

Actuele motie
gezien:

- het advies van de monumentencommissie om de panden aan de Stuiverstraat 82-88 tot gemeentelijk monument te verklaren,
- het onderhavige beleid geformuleerd in de nota ‘Niet slopen, tenzij…’,

stellen ondergetekenden voor

a. het college van B&W op te dragen de mogelijkheid van een alternatief plan te (laten) onderzoeken voor studentenhuisvesting op het terrein van Stuiverstraat 82-88, waarbij de bestaande monumentwaardige panden behouden blijven;
b. het onder a. genoemde plan voor te leggen aan de commissie SOB;
c. tot de uitspraak van de commissie SOB geen verdere actie ondernemen met betrekking tot sloop en/of ontruiming van de betreffende panden.

Dan beweert mevr. Schreurs dat de gemeenteraad op dat moment niet wist dat er een sloopvergunning lag voor de Stuiverstraat. Ook dat is niet waar. Er is juist uitvoerig gesproken over de sloopvergunning voor er tot stemming over werd gegaan.

Sterker nog, al in de vergadering van de raadscommissie SOB van 27-6-2001 was bekend dat er een sloopvergunning lag. Onder andere mevrouw Schreurs zelf vond dat, net als de meerderheid van de commissie, geen beletsel om op dat moment voor behoud van de Stuiverstraat te stemmen, en van de toenmalige wethouder Backhuijs te eisen dat de Stuiverstraat van de slooplijst af werd gehaald.

Vervolgens zegt mevr. Schreurs nu, in het interview, dat de gemeente helaas wel tot ontruiming en sloop over moet gaan, aangezien er die sloopvergunning ligt, en dat eigenlijk een soort contract is met Vestide. Als de gemeente zich daar niet aan zou houden, zou ze een onbetrouwbare overheid zijn.
Ook dat is niet waar. Er ligt weliswaar een sloopvergunning, maar die is niet aan Vestide afgegeven. De gemeente heeft die aan zichzelf afgegeven, en mag zelf weten of ze de vergunning ook werkelijk uitvoert of niet.

Ter vergelijking: Als de Stuiverstraat een sloopvergunning aanvraagt voor het Stadskantoor, en deze aan de eisen voor afvalscheiding voldoet, dan is de gemeente verplicht om die sloopvergunning af te geven. Dat wil natuurlijk geenszins zeggen dat het Stadskantoor ook werkelijk gesloopt gaat worden. Wij zijn niet bevoegd om zomaar te gaan slopen, vergunning of niet, en de gemeente is er evenmin toe verplicht. Het bestaan van een sloopvergunning wil dus weinig zeggen.

Er is dus geen contract met Vestide, en de gemeente heeft geen enkele verplichting jegens Vestide.

Terecht wordt door de interviewster opgemerkt (5e minuut) dat de gemeente net zo goed een onbetrouwbare overheid zou zijn als zij de Stuiverstraat in de steek laat. Hoewel mevr. Schreurs beweert dat er nooit iets aan ons is beloofd, en er slechts "de ruimte is gecreëerd voor B&W om te kijken wat er komt", ligt dat toch wel anders zoals uit de bovenstaande motie blijkt.

In de zevende minuut van het interview maakt mevr. Schreurs een mooie analogie met de koper van een huis. Stel, je spreekt af met de gemeente dat je een huis mag kopen, en negen jaar later gaat het ineens toch niet door, en willen ze het niet meer aan je verkopen: dan doe je toch nooit meer zaken met die gemeente.
Het klinkt goed, maar het heeft weinig met de werkelijke situatie te maken.

Wij beseffen namelijk maar al te goed dat er meer studentenhuisvesting nodig is in Eindhoven, en willen Vestide ook helemaal niet tegenhouden om "het huis te kopen". Wij zeggen wel dat het idioot is om prachtige oude woonruimte (waar net zo goed veel behoefte aan is) te slopen voor een overbodige parkeerplaats bij dat "huis". Wij zeggen bovendien dat Vestide rekening moet houden met andere omwonenden en de buurt voordat ze dat "huis" gaat bouwen.
Om in de analogie te blijven: wij willen dat als iemand een huis koopt, hij het niet zomaar kan verbouwen en doen met dat huis wat hij wil, maar dat de gemeente eisen stelt aan de brandveiligheid, de welstand, enzovoorts, zoals die eisen altijd gesteld worden. In dit geval dus: niet onnodig slopen, en rekening houden met de buurt.

Mevrouw Schreurs doet net alsof de gemeente volledig machteloos is. Zij kan slechts vriendelijk vragen aan Vestide of ze toch alsjeblieft rekening wil houden met wat goed is voor de stad, maar als Vestide dat naast zich neerlegt, kan ze niets meer doen. Omdat de gemeente ooit een sloopvergunning aan zichzelf heeft afgegeven kan en mag de gemeente nergens meer invloed op uitoefenen.

Dat is pertinente onzin. Er is nog niet eens een bouwvergunning afgegeven aan Vestide. En als die over een tijdje wel afgegeven zou worden, moet er daarbij vrijstelling van het Bestemmingsplan gegeven worden. De gemeente mag daarom alle eisen aan dat bouwplan stellen die ze maar wil. En dat is maar goed ook, want als mevr. Schreurs gelijk zou hebben, zou de overheid geen enkele invloed meer hebben op onze samenleving.
Zij laat het voorkomen alsof zij en de gemeente in deze zaak een overbodig clubje is wat nergens iets aan kan doen. Tegelijkertijd speelt Vestide hetzelfde kat-en-muis spelletje, en speelt de bal steeds weer terug naar de gemeente. Vestide verandert niets aan het plan zolang de gemeente daar geen uitspraak over doet, en de gemeente kan zogenaamd niets als Vestide daar niet het voortouw in neemt. Zo kan men zich prettig achter elkaar verschuilen.

Dat is onzinnig. De gemeente moet eindelijk daadkrachtig optreden. Zij heeft er de macht en de instrumenten voor, en er is geen enkele reden om te blijven afwachten.

Ook nog in de zevende minuut zegt mevr. Schreurs dat het hele gebied rondom onze panden er nu ook niet zo geweldig uit ziet. Terwijl het in potentie "heel erg leuk" is.
Wij denken dat mevr. Schreurs misschien eens moet komen kijken. De Iriswijk is namelijk een van de meest gewilde buurten van Eindhoven, en dat is niet voor niets. We denken ook dat de buurt zich behoorlijk beledigd zal voelen door deze uitspraken. Wat ons betreft is het enige wat er in onze buurt veranderd moet worden, de status van onze panden. Als nu eindelijk duidelijk wordt dat de Stuiverstraat definitief behouden blijft, kunnen we eindelijk beginnen met renoveren, zodat ook onze panden er zo goed uit komen te zien als de rest van de buurt.

Aan het eind van de negende minuut en in de tiende, komt mevr. Schreurs weer terug op het "contract" met Vestide. Dit lijkt toch wel de basismisvatting te zijn die er voor zorgt dat de gemeente deze heilloze weg blijft bewandelen.
Nogmaals, er is geen contract. Aan Vestide is geen sloop toegezegd. De enige die misschien ooit gaat slopen, is de gemeente zelf.


In het verleden is er wel een bouwvergunning afgegeven aan Vestide, om op zo'n manier te gaan bouwen dat de Stuiverstraat wel gesloopt moet gaan worden. Die bouwvergunning bestaat niet meer.

(Saillant detail van die bouwvergunning was overigens dat er in de ene procedure over 44 woningen werd gesproken, en in de andere ineens over 14 woningen, naargelang dat juridisch beter uitkwam. Nota bene ging het daarbij over precies dezelfde bouwtekeningen.
Zoals u inmiddels begrepen heeft wil men onze huizen feitelijk slopen voor het aanleggen van een parkeerplaats bij de studentenflat. Nou is het mooie dat het grote aantal parkeerplaatsen in het plan berekend is op 44 studentenwoningen, terwijl er natuurlijk veel minder nodig zijn als men van 14 woningen uitgaat. Zelfs binnen het plan zoals het er ligt is de sloop van de Stuiverstraat dus eigenlijk overbodig. De overlap is dan nog maar een paar vierkante meters met alleen Stuiverstraat 88.)

Een bouwvergunning kan met veel moeite nog wel geïnterpreteerd worden als een soort van contract met Vestide. Maar het is niet voor niets dat die bouwvergunning niet meer bestaat. De rechter heeft geoordeeld dat die strijdig was met de wet. De gemeente heeft in het verleden ook al eens geprobeerd om ons te ontruimen. Ook daarbij werden zij teruggefloten door de rechter.

Dus als we het over een betrouwbare overheid hebben, over de wet en over allerlei juridische procedures, dan is het juist zo dat de gemeente nu moet besluiten om de Stuiverstraat te laten staan, en Vestide alleen een bouwvergunning te geven als zij rekening houden met de bestaande bouw en de buurt.

Wij begrijpen überhaupt niet waarom heel het conflict rond de Stuiverstraat nog steeds speelt. Er is geen enkele reden om de Stuiverstraat te willen slopen. Zowel wij, de buurt, de gemeente als Vestide heeft er alleen maar voordeel bij om op ons compromisvoorstel in te gaan: er kan dan eindelijk op een fatsoenlijke manier gebouwd worden, zonder dat er overbodige sloop plaatsvindt.

We vinden het niet zo vreemd dat mevr. Schreurs een paar feitelijke onjuistheden vertelt in het interview; het dossier is inmiddels erg dik en ingewikkeld. Maar zij maakt wel erg veel fouten, en wij vinden toch dat wij mogen verlangen dat B&W zich fatsoenlijk in de materie verdiept voor zij zo'n belangrijke beslissing maken over een zaak die al zo lang speelt.

We hopen dan ook dat onze stem eindelijk serieus wordt genomen, en we met buurt, gemeente en Vestide om de tafel kunnen gaan zitten om binnen korte tijd de zaak voor iedereen op te lossen.

Tot nu toe wordt ons echter zelfs een simpel gesprekje met de verantwoordelijke wethouder geweigerd.