Te paard! Te paard!

We zijn verraden!

De gemeenteraad heeft in een actuele motie besloten dat de Stuiverstraat voorlopig niet gesloopt of ontruimd mag worden. Het college van B&W moet eerst serieus onderzoek doen naar alternatieven voor sloop.

Desondanks heeft B&W nu een bouwvergunning afgegeven voor een flat in plaats van onze huizen!

Onderstaande brief hebben we inmiddels aan alle leden van de gemeenteraad gestuurd.


BRANDBRIEF
onmiddellijke ontruiming en sloop Stuiverstraat aanstaande, ondanks motie daartegen door Gemeenteraad

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u wellicht nog weet, wordt Stuiverstraat 82 t/m 88 te Eindhoven, in eigendom bij de gemeente, nu al weer negen en een half jaar bedreigd met sloop. Dit omdat Vestide een studentenflat wil bouwen op het terrein van de panden. Stuiverstraat 82 t/m 86 zouden dan moeten verdwijnen voor een parkeerplaats voor de studenten.
Wij, als bewoners van de panden, streven samen met de buurt naar behoud van de huisjes uit 1880. We hebben een alternatief plan voorgesteld, waarbij zowel de studentenhuisvesting met een geringe aanpassing gerealiseerd kan worden, en de oudbouw toch bewaard blijft. Daarbij willen we onze huidige bewoning in gelegaliseerde vorm voortzetten, door de huizen te kopen of te huren.

Op 11 maart 2002 heeft de gemeenteraad een actuele motie aangenomen.
In deze motie eiste u van het college van B&W dat er geen verdere stappen tot sloop of ontruiming van Stuiverstraat 82 t/m 88 genomen mogen worden, voordat B&W de mogelijkheden voor een alternatief voor sloop serieus heeft onderzocht, en de commissie SOB een uitspraak over dit onderzoek heeft gedaan.

Tot onze verbazing is echter afgelopen week toch een bouwvergunning afgegeven voor de genoemde studentenflat, in een vorm die sloop van de Stuiverstraat onvermijdelijk maakt.

Dit terwijl het college:
· nooit meer terug is gekomen op de motie;
· geen diepgaand onderzoek naar mogelijke alternatieven heeft gedaan;
· niet heeft geantwoord op vragen hieromtrent gesteld in de commissie Ruimtelijke Pijler;
· en zelfs per brief heeft laten weten te weigeren om welk gesprek dan ook aan te gaan met ons, de bewoners van de panden en initiators van de alternatieve voorstellen die er tot nu toe zijn.

Aangezien er al een tijd een sloopvergunning klaar ligt (afgegeven 10 mei 1999, dus ver voor de behandeling van onze zaak in de commissie SOB en in de gemeenteraad) kan de Stuiverstraat nu per direct ontruimd en gesloopt worden.
Wij hebben weliswaar beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de sloopvergunning, en zullen ook tegen de bouwvergunning bezwaar maken, maar dit heeft geen opschortende werking.
Dat betekent dat zonder uw ingrijpen, de Stuiverstraat binnen drie maanden ontruimd en gesloopt zal zijn, zonder dat wij zelfs ook maar recht hebben op vervangende woonruimte. Wij staan dan letterlijk op straat.

Verschillende mensen in de buurt hebben intussen contact gezocht met hun advocaat, en zullen net als in het verleden gaan procederen tegen de nieuwe bouwvergunning. Zij hebben aangegeven hier ook mee door te gaan, als de panden inmiddels ontruimd en gesloopt zijn. Gezien de successen in het verleden, is het daarom zeer goed mogelijk dat de Stuiverstraat voor niets ontruimd en gesloopt wordt, en het beoogde bouwplan nooit doorgang kan vinden.
De buurt heeft (op een buurtvergadering lente 2002) aangegeven wel akkoord te gaan met de richting waarin wij alternatieven hebben bedacht.

Het is ons dan ook een raadsel waarom het college van B&W voor deze weg kiest, zelfs lijnrecht tegen de Raadsmotie in, in plaats van voor een win-win situatie te kiezen, waarbij zowel Vestide, B&W, gemeenteraad, buurt als bewoners kunnen krijgen wat zij verlangen:
De verlangde studentenhuisvesting, én behoud van de oudbouw, én uitvoering van het raadsbesluit en voldoening aan de nota “Niet slopen, tenzij…”, én tegemoetkoming aan de eisen van de buurt. Het is allemaal zo simpel realiseerbaar… U kunt op http://stuiverstraat.dse.nl/Alternatief.htm schetsen bekijken hoe.

Maar laten we terugkeren naar de kern van de zaak.
U, de Gemeenteraad, heeft een besluit genomen. B&W is dit besluit momenteel met voeten aan het treden. Daarbij bent u onze laatste hoop.
Na uw moedige beslissingen omtrent het Stroomhuisje en de Effenaar, vragen wij u om ook in deze zaak actie te ondernemen voor een betrouwbare overheid.

Met hoop en hoogachting,

De Stuiverstraat

Bijlage: Meer achtergronden

· Raadsbesluit

Actuele motie (aangenomen 11-3-2002)
gezien
- het advies van de monumentencommissie om de panden aan de Stuiverstraat 82-88 tot gemeentelijk monument te verklaren,
- het onderhavige beleid geformuleerd in de nota ‘Niet slopen, tenzij…’,
stellen ondergetekenden voor
a. het college van B&W op te dragen de mogelijkheid van een alternatief plan te (laten) onderzoeken voor studentenhuisvesting op het terrein van Stuiverstraat 82-88, waarbij de bestaande monumentwaardige panden behouden blijven;
b. het onder a. genoemde plan voor te leggen aan de commissie SOB;
c. tot de uitspraak van de commissie SOB geen verdere actie ondernemen met betrekking tot sloop en/of ontruiming van de betreffende panden.

U kunt op het BestuurlijkInformatieSysteem (http://www.gemeente.eindhoven.nl/) het verslag van de behandeling van deze motie lezen. Als u als zoekwoord “Stuiverstraat” invult en op de knop “Gemeenteraad” klikt, vindt u het verslag als tweede hit.

· Interview Radio E-FM met wethouder M. Schreurs over de Stuiverstraat:
Beluisteren: http://stuiverstraat.dse.nl/Interview%20MA%20Schreurs3.MP3
Ons commentaar: http://stuiverstraat.dse.nl/Schreurs.htm