5.jpg (29502 bytes)

5. Den wethouder heeft er wel ooren naar. Op den eerschte Rotary-avond
met zijn kornuiten-rijke stinkerdsch brengt hij het plan.

"Aanschouwt dit kleinen vischjen," zoo spreekt hij luid.
"Het isch den Stuiverstraat.
Met dit kleinen vischjen zullen wij eenen kanjer vangen
die nog niet in de schaal pascht die voor mij staat.
Is eenmaal den Stuiverstraat gesloopt, dan isch het verzet van den buurt gebrooken,

en gaat den heelen Iriswijk eraan!"
Den heeren applaudiseeren luid. "Prachtig!" zegt heer Philips.
"Ik wil ook een stukje," zegt den 25-jaarige Mac Donalds.

 

 

6.jpg (27702 bytes)

6. Het volk van het landje schrikt wakker in paniek.
Wat te doen teegen deeze snoode plannen?

 

 

7.jpg (23364 bytes)

7. Men beklaagd zich bij den verdroogde gemeenteklercken.
"Doet U dat onsch toch niet aan! Onsch landje plat?
Het waater staat onsch tot den lippen, helpt onsch zoo bid ik U!"

Maar den klerck lacht schamper:
"Uw bezwaar wordt in behandeling genoomen, mijnheer,
mits U belanghebbendheid kunt aantoonen, subsidiair ontvankelijk
wordt verklaard, den wet aan Uw zijde hebt,
ouder bent dan 18 jaaren en jonger dan 16,
en overigens bent U helaasch al te laat aanghezien wij
maanden geleden stiekum den sloopvergunning aan onszelf
hebben afgegeeven zodat niemand het wischt, en den bezwaartermijn
nu verloopen isch. Daarnaascht heb ik U trouwensch niet gehoord,
en zal ik U in antwoord op uw bezwaar in tweevoud eenen brief
terugstuuren dat wij uw bezwaar niet ontvangen hebben."
En zijn verdroogde hoofd stoot valsche, droge kuchjes uit,
die wel op gegrinnik zullen moeten lijken.

 

 

8.jpg (25659 bytes)

8. Maar gelukkig, daar isch een redder in den nood.
Den rest der Irisbuurt laat haar Stuiverstraat niet zoomaar verdrinken
in den draaikolken der pseudo-inspraak en ambtenarentaal.
"Komt hier, mijn beschten,
opdat wij tesamen den klercken en wethoudersch bekampen!"

 

 

9.jpg (27245 bytes)

9. Den buurt komt bijeen, en bespreekt
hoe den Stuiverstraat voor sloop te behoeden.

"Er woonen eegheltjesch op het landje, en die zijn beschermd!
Zelfsch den wethouder mag die niet verjaaghen!
Boovendien," zoo spreekt den ouden Teun,
"gaan wij eenen aanvraag indienen
om den huischjens tot monument te laaten verklaaren!!
Dat isch meer dan zand in den raaderen strooien,
we gieten er gewoon meteen schnelbeton in!!"

    WB01434_.gif (869 bytes)             WB01436_1.gif (949 bytes)